لیست مشاوران املاک
  • تارخ مدیریت asemane 2222222

    عقبائی با بیان اینکه مشاوران املاک باید دفتر مالیاتی داشته باشند گفت: : عدم ثبت هزینه های انجام شده در دفترچه مالیاتی و اظهارات کذب توسط بنگاه های املاک از عواملی است که ماموران مالیاتی می توانند دفترچه های مالیاتی رارد کنند. وی با اشاره به این که در سال 92 قانون نظام صنفی تغیر یافت افزود: در این سال اتحادیه کشوری به کمیسیون تخصصی مشاوران املاک اتاق اصناف ایران تغیر کرد که قانون مدونی داشت. نماینده تام الختیار رئیس اتاق اصناف ایران در کمیسیون تخصصی مشاوران املاک اتاق اصناف ایران ادامه داد: در تمام قرارداد ها به جز قرار داد مشارکت گرفتن کد رهگیری اجباری است و نگرفتن آن تخلف صنفی محسوب می شود. وی در ادامه با بیان اینکه در سال آینده 40 درصد از درآمد های ایران از طریق مالیات است اقزود: تمام مشاوران املاک باید دفتر مالیاتی داشته باشند. عقبائی خاطر نشان کرد: ثبت نشدن هزینه های انجام شده در دفترچه مالیاتی و اظهارات کذب توسط بنگاه های املاک از عواملی است که ماموران مالیاتی می توانند دفترچه های مالیاتی رارد کنند.